Ministru kabinets atbalsta  

Otrdien, 29.jūlijā, valdībā konceptuāli atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu, kas paredz izmaiņas Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālā nodrošinājuma piešķiršanas kārtībā.

Līdz šim ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņēma atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no invaliditātes noteikšanas laika – pirms vai pēc 2000.gada, kad stājās spēkā ČAES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums.

Cilvēki, kuriem invaliditāte noteikta līdz 2000.gadam, saņem pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā (invaliditātes pensija kaitējuma atlīdzības apmērā; vecuma pensija, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas kaitējuma atlīdzības apmērā; apgādnieka zaudējuma pensija kaitējuma atlīdzības apmērā). Savukārt cilvēki, kuriem noteikta invaliditāte pēc 2000.gada, saņem pensiju (invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma) un kaitējuma atlīdzību.

Tādējādi sekmēs vienlīdzīgu attieksmi, piešķirot sociālo nodrošinājumu neatkarīgi no invaliditātes noteikšanas laika.

Līdz ar to paredzēts, ka cilvēkiem, kuriem ir piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā kā ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai kā mirušā ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka darbnespējīgam ģimenes loceklim, aprēķinās pensiju un kaitējuma atlīdzību.

Ja aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības kopējā summa būs lielāka par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmēru, tad no 2015.gada 1.janvāra invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju pārskatīs un piešķirs kaitējuma atlīdzību. Savukārt, ja tā būs mazāka, tad turpinās izmaksāt invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, vecuma pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas kaitējuma atlīdzības apmērā vai apgādnieka zaudējuma pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā.

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie LM veiktie grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Izmaiņas skars aptuveni trīs tūkstošus cilvēku.

 

Uz MK mājas lapu