Valsts sociālais pabalsts  

2014. gada 16. decembrī Noteikumi Nr. 765
Rīgā (prot. Nr. 71 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm"

Izdoti saskaņā ar
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības
likuma 11. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektro¬stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2013, 159. nr.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu "85,37 euro" ar skaitli un vārdu "100,00 euro";
1.2. papildināt noteikumus ar 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Personām, kurām pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2015. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to pārrēķina atbilstoši apmēram, kāds noteikts no 2015. gada 1. janvāra, un starpību par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam izmaksā līdz 2015. gada 30. aprīlim personai noteiktajā pabalsta izmaksas datumā kopā ar pabalstu par aprīli.

23. Personām, kuras pabalstu pieprasa pēc 2015. gada 1. janvāra, laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu izmaksā apmērā, kāds bija noteikts līdz 2014. gada 31. decembrim, bet starpību par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam izmaksā līdz 2015. gada 30. aprīlim personai noteiktajā pabalsta izmaksas datumā kopā ar pabalstu par aprīli."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs Jānis Reirs

 

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 

Rīgā

Nr.

2014. gada                      

TA-1207

_________________________________________________________

(...)

 

1. Pieņemt zināšanai labklājības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai palielinātu valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 2015. gadā 541 833 euro apmērā, 2016. gadā 550 022 euro apmērā un 2017. gadā 550 022 euro apmērā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

3. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram mēneša laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" pieņemšanas Saeimā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm".

 

 

Ministru prezidente                                                 Laimdota Straujuma

 

 

Valsts kancelejas direktore                                      Elita Dreimane

 


Informatīvais ziņojums

„Par valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm palielināšanu"

 

1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1077 „Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm" (turpmāk - Noteikumi) 3.punktu pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP) aprēķināto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

 

2. Normatīvais regulējums

Saskaņā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu (turpmāk - Likums), Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu (turpmāk - pabalsts). Valsts sociālie pabalsti, t.sk. minētais pabalsts ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj gūt ienākumus un kad nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas.

Likuma 11.pants nosaka, ka pabalstu piešķir šādos gadījumos:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam - ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei - ja attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem šā likuma izpratnē uzskatāmi viņa bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (arī bērni, kas mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem), kā arī pārdzīvojušais laulātais, kas nav stājies citā laulībā, un vecāki un mazbērni, ja šis laulātais, vecāki un mazbērni ir bijuši mirušā apgādībā.

Mirušā dalībnieka ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu pabalstu.

Pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas un saņemšanas kārtību nosaka Noteikumi. Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu ir noteikts, ka pabalsta apmērs ir 85,37 euro mēnesī. Vienlaikus Likuma 11.panta ceturtā daļa paredz, ka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (patlaban - 64,03 euro mēnesī).

Pabalsta apmērs kopš tā ieviešanas 2000.gadā ir ticis pārskatīts un palielināts trīs reizes. Sākotnēji pabalsta apmērs bija 17,79 euro mēnesī, tad tā apmērs tika paaugstināts 2005.gadā un noteikts 49,80 euro mēnesī, 2006.gadā - 64,03 euro mēnesī un pēdējo reizi 2009.gadā - 85,37 euro mēnesī. Tādējādi pabalsta apmēra paaugstināšana ir notikusi neregulāri - gan pēc pieciem gadiem un gada, gan pēc trim gadiem. Savukārt pēc pēdējās pabalsta paaugstināšanas ir pagājuši seši gadi.

 

3. Esošās situācijas un statistikas analīze

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) datiem, 2013.gadā vidējais pabalstu saņēmēju skaits mēnesī bija 3 486 personas. Kā redzams 1.attēlā, pārliecinoši lielākā pabalsta saņēmēju daļa ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki - 3 363 jeb 96%, un tikai 123 jeb 4% mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimene.

Atbilstoši VSAA datiem par 2013.gada decembri, absolūtais vairākums Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuri saņem pabalstu bija vīrieši (98%). Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuri saņem pabalstu vecuma grupā virs 65 gadiem, bija 15% no kopējā pabalsta saņēmēju skaita un sadalījumā pēc dzimuma absolūtais vairākums (94%) arī bija vīrieši.

Tāpat VSAA dati liecina, ka 2013.gada decembrī no 3 339 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri saņem pabalstu 1 135 (jeb 34%) bija reģistrēti kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie.

 

Pilna informatīvā ziņojuma versija