Modelējam  

Esam saņēmuši piedāvājumu no Labklājības ministrijas. Visi, kam ir interese vai pamatoti iebildumi - lūdzam rakstīt uz [email protected] 

Zekāk piedāvājums:

"Invaliditātes pensija KA apmērā

1.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 3.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 50%. No 1995.gada 20.decembra tika piešķirta 3.grupas invaliditātes pensija.

    2) Invaliditātes pensijas apmērs KA apmērā EUR 285,57 (446,00x0,9x0,5= 200,70:0,702804).

    3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 155,04, kas aprēķināts pēc formulas:

P = 0,3 x VA+0,004xVAxAS, kur: VA = Ls 82,35 un AS - 10, t.i., Ls 28,00 (0,3x82,35+0,004x82,35x10) un indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem.

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 148,52 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x50%).

    5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 303,56 (155,04 + 148,52) Apmērs palielinās par EUR 17,99(303,56-285,57).  

 

2.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 2.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 70%. No 1995.gada 20.decembra tika piešķirta 2.grupas invaliditātes pensija.

    2) Invaliditātes pensijas apmērs KA apmērā EUR 399,80 (446,00x0,9x0,7= 280,98:0,702804).

    3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 202,45 , kas aprēķināts pēc formulas:

P = 0,3 x VA + 0,004 x VA x AS+6% no VA, kur: VA = Ls 82,35 un AS - 21, t.i., Ls 36,56 (0,3x82,35+0,004x82,35x21+6% no 82,35) un indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem.

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 207,92 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x70%).

    5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 410,37 (202,45 + 207,92 )

 Apmērs palielinās par EUR 10,57 (410,37-399,80). 

 

3.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 3.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 51%. No 1998.gada 5.decembra tika piešķirta 3.grupas invaliditātes pensija.

    2) Invaliditātes pensijas apmērs KA apmērā EUR 291,28 (446,00x0,9x0,51= 204,71:0,702804).

    3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 117,44, kas aprēķināts saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 16.panta pirmās daļas 2.punktu, indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem un paaugstināts sakarā ar sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra maiņu.

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 151,49 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x51%).

    5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 268,93 (117,44 + 151,49 )

 Apmērs samazinās par EUR 22,35 (268,93-291,28).

 

4.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 2.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 65%. No 1999.gada 5.novembra tika piešķirta 2.grupas invaliditātes pensija.

    2) Invaliditātes pensijas apmērs KA apmērā EUR 371,24 (446,00x0,9x0,65= 260,91:0,702804).

    3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 252,57, kas aprēķināta saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 16.panta pirmo daļu pēc formulas P = 0,4 x Vi + ASi:ASie x Vi x 0,1, kur: Vi = Ls 175,00, ASi = 17 un ASie=45, t.i., Ls 76,61 (0,4x175,00+17:45x175,00x0,1) un indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem.

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 193,07 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x65%).

   5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 445,64 (252,57 + 193,07 )

 Apmērs palielinās par EUR 74,40 (445,64-371,24).

 

 

               Invaliditātes pensija + KA

 

1.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 3.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 51%. No 2008.gada 18.februāra tika piešķirta 3.grupas invaliditātes pensija.

     2) KA apmērs EUR 30,26, kas aprēķināts saskaņā MK 23.08.2001. noteikumiem Nr.378 „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" 25.1.punktu pēc formulas: KA = K1 x IP, kur: K1 =0,35 un IP =EUR 86,45, t.i., 86,45x0,35=30,26.

     3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 86,45, kas aprēķināts saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 16.panta pirmās daļas 2.punktu Ls 45,00 apmērā un indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem.

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 151,49 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x51%).

    5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 237,94 (86,45 + 151,49),

 Apmērs palielinās par EUR 121,23 (237,94-86,45-30,26).

 

2.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 2.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējums 70%. No 2009.gada 3.marta tika piešķirta 2.grupas invaliditātes pensija.

     2) KA apmērs EUR 60,60, kas aprēķināts saskaņā MK 23.08.2001. noteikumiem Nr.378 „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" 25.1.punktu pēc formulas: KA = K1 x IP, kur: K1 =0,65 un IP =EUR 93,23, t.i., 93,23x0,65=60,60.

     3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 93,23, kas aprēķināts saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 16.panta trešo daļu Ls 63,00 apmērā un indeksēts ar patēriņa cenu indeksu.

   4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 207,92 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x70%).

    5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 301,15 (93,23 + 207,92 )

 Apmērs palielinās par EUR 147,32 (301,15-93,23-60,60).

 

3.piemērs

     1) Persona, kura atzīta par 1.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējums 81%. No 2013.gada 3.marta tika piešķirta 1.grupas invaliditātes pensija.

     2) KA apmērs EUR 490,72, kas aprēķināts saskaņā MK 23.08.2001. noteikumiem Nr.378 „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" 25.1.punktu pēc formulas: KA = K1 x IP, kur: K1 =0,90 un IP =EUR 545,24, t.i., 545,24x0,65=60,60.

     3) Invaliditātes pensijas apmērs EUR 545,24, kas aprēķināta saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 16.panta pirmo daļu pēc formulas P = 0,45 x Vi + ASi:ASie x Vi x 0,1, kur: Vi = Ls 752,00, ASi = 28 un ASie=47, t.i., 0,45x752,00+28:47x752,00x0,1=Ls 383,20:0,702804

    4) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 240,59 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x81%).

  5) Pensijas + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 785,83 (545,24 + 240,59)

 Apmērs samazinās par EUR 250,13 (785,83-545,24-490,72).

 

 

         Vecuma pensija saglabātajā invaliditātes KA apmērā

 

   1.piemērs

1) Persona, kura atzīta par 3.grupas invalīdu ar darbspēju zaudējumu 55%. No 1995.gada 20.decembra bija piešķirta 3.grupas invaliditātes pensija, bet no 1998.gada 1.marta vecuma pensija.

            2) Invaliditātes pensijas apmērs KA apmērā pirms vecuma pensijas piešķiršanas un pēc tam indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem EUR 243,81 (144,44x0,9x0,55=71,50 x 2,39655477429 (indeksi no 1998.gada maija līdz 2013.gada septembrim) = 171,35:0,702804).

            3) Invaliditātes pensijas apmērs pirms vecuma pensijas piešķiršanas un pēc tam indeksēts ar patēriņa cenu indeksiem EUR 191,50, kas aprēķināts pēc formulas:

P = 0,3 x VA+0,004xVAxAS, kur: VA = Ls 82,35 un AS - 30, t.i., 0,3x82,35+0,004x82,35x30=34,59x1,069x1,031x1,054x1,073=43,11x3,12210114321=134,59:0,702804=191,50.

            4) Vecuma pensijas apmērs EUR 176,15, kas aprēķināts saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" 12.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 13.punktu pēc formulas: P=(Ks+K):G:12, kur: Ks =7308,00; K=547,00; G=18,23 un paaugstināts ar patēriņa cenu indeksiem un sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra maiņu.

            5) KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 163,37 (2013.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī EUR 594,06x50%x55%).

            6) Pensija invaliditātes pensijas apmērā + KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 354,87 (191,50 + 163,37), tad summas starpība ir lielāka par EUR 111,06 (354,87-243,81).

7) vecuma pensijas apmērs+ KA apmērs pēc jaunas formulas EUR 339,52 (176,15 + 163,37), tad summas starpība ir lielāka par EUR 95,71 (339,52-243,81)."