Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām  

Redakcija uz 15.01.2005.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2005.gada 11.janvārī Noteikumi Nr.32
Rīgā (prot. Nr.3 20.§)

Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu
grupām

Izdoti saskaņā ar
Sabiedriskā labuma organizāciju
likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka personu loku, kuras atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam.

2. Ir šādas sociāli mazaizsargāto personu grupas:
2.1. ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus;
2.2. nepilnās ģimenes;
2.3. invalīdi;
2.4. personas virs darbaspējas vecuma;
2.5. 15-25 gadus veci jaunieši;
2.6. personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;
2.7. ilgstošie bezdarbnieki;
2.8. bezpajumtnieki;
2.9. cilvēktirdzniecības upuri;
2.10. politiski represētās personas;
2.11. personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes;
2.12. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;
2.13. personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;
2.14. ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu;
2.15. bērni;
2.16. no vardarbības cietušās personas.


Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs
sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis