Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra  

Redakcija uz 24.04.2010.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
 
2007.gada 11.decembrī Noteikumi Nr.844
Rīgā (prot. Nr.69 9.§)

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

Izdoti saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra
likuma 17.1 pantu
1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra (turpmāk - reģistrs).

2. Valsts nodevu par informācijas saņemšanu no reģistra maksā šādā apmērā:
2.1. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, - 5 lati;
2.2. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, - 5 lati;
2.3. persona, kura saņem šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, - 4 lati;
2.4. informācijas saņemšana papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:
2.4.1. piecu darbdienu laikā par datiem par vienu personu - 3 lati;
2.4.2. vienas darbdienas laikā par datiem par vienu personu - 6 lati;
2.4.3. divu stundu laikā par datiem par vienu personu - 10,50 latu;
2.5. informācijas saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:
2.5.1. akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam par datiem par vienu personu - 0,35 lati;
2.5.2. citām personām, kas nav minētas šo noteikumu 2.5.1.apakšpunktā, par datiem par vienu personu - 0,80 latu;
2.6. informācijas saņemšana triju darbdienu laikā par datiem par vienu personu, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, - 1,50 latu;
2.7. statistiskas informācijas rakstiska saņemšana par vienu A4 formāta lappusi - 1,15 latu.

3. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:
3.1. represētā persona;
3.2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

4. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
4.1. invalīdi;
4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
4.3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
4.4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
4.5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ - nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

5. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

6. Valsts nodevu samaksā pirms informācijas saņemšanas.

7. Valsts nodevu samaksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu) vai skaidrā naudā. Valsts nodevu iemaksā kredītiestādē vai citā iestādē, kam ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

8. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumus Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.


Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis