Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība  

2006.gada 19.decembrī Noteikumi Nr.1046
Rīgā (prot. Nr.68 60.§)

Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar
Ārstniecības likuma
4.panta pirmo daļu


I. Vispārīgie jautājumi
II. Primārās veselības aprūpes organizācija
III. Primārās veselības aprūpes finansēšana
IV. Sekundārās un terciārās veselības aprūpes organizēšana
IV.1 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība
V. Sekundārās un terciārās veselības aprūpes finansēšana
VI. Neatliekamā medicīniskā palīdzība
VII. Līgumu slēgšana
VIII. Centralizēto iepirkumu veikšana
IX. Rezerves fonda izmantošana
X. Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas
XI. Latvijas Republikas sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļauto personu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē un norēķinu kārtība ar personām par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
XI.1 Kārtība, kādā ES, EEZ dalībvalstu un Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros apdrošinātās personas saņem veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā
XII. Centralizētu pretendentu rindu veidošana plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
XII.1 Kārtība, kādā veicama pacientu veselības aprūpe mājās
XIII. Noslēguma jautājumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums
11.pielikums
12.pielikums
13.pielikums
14.pielikums
15.pielikums
16.pielikums
17.pielikums
18.pielikums
19.pielikums
20.pielikums
21.pielikums
22.pielikums
23.pielikums
24.pielikums
25.pielikums
26.pielikums
27.pielikums
28.pielikums
29.pielikums
30.pielikums
31.pielikums
32.pielikums
33.pielikums
34.pielikums
35.pielikums
36.pielikums
37.pielikums
38.pielikums
39.pielikums
40.pielikums
41.pielikums
42.pielikums
43.pielikums

I. Vispārīgie jautājumi


1. Noteikumi nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas.


2. Veselības aprūpes iedalījums ir šāds:

Atbilstošie nolēmumi (1)
2.1. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

2.2. primārā veselības aprūpe;

Atbilstošie nolēmumi (1)
2.3. sekundārā veselības aprūpe:

2.3.1. sekundārā ambulatorā veselības aprūpe;

2.3.2. sekundārā stacionārā veselības aprūpe;

2.4. terciārā veselības aprūpe:

2.4.1. terciārā ambulatorā veselības aprūpe;

2.4.2. terciārā stacionārā veselības aprūpe.


3. Veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus izlieto:

Atbilstošie nolēmumi (1)
3.1. samaksai par šo noteikumu 2.punktā minētajiem pakalpojumiem;


3.2. samaksai par kompensējamām zālēm un medicīnas ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

3.3. samaksai par centralizētajiem iepirkumiem.

4.(izslēgts no 21.11.2009)

4.1.
(izslēgts no 05.07.2009)
4.2.
(izslēgts no 01.01.2007)
4.3.
(izslēgts no 01.01.2008)Pārējās redakcijas

4.4.
(izslēgts no 05.07.2009)

5. Veselības norēķinu centrs (turpmāk - centrs) šo noteikumu 2.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos valsts budžeta līdzekļus plāno novirzīt:
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

Atbilstošie nolēmumi (1)
5.1. samaksai par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - ne mazāk kā 38 % apmērā;
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

5.2. samaksai par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - ne vairāk kā 52 % apmērā;
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

5.3. samaksai par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumiem, tai skaitā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pakalpojumiem, - ne mazāk kā 9 % apmērā;
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

5.4. samaksai par starpvalstu norēķiniem ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju, kā arī prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošajos starptautiskajos līgumos, - ne vairāk kā 1 % apmērā.
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas


6. Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) šajos noteikumos un citos veselības aprūpi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina:

(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

Atbilstošie nolēmumi (1)
6.1. ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā;

6.2. speciālista sniegto veselības aprūpi;

6.3. laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;

6.4. dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;

6.5. mājas aprūpi;

6.6. neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;

6.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un traumpunktos;

6.8. veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;

6.9. aprūpi slimnīcās pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī hronisku slimību paasinājuma gadījumos;

6.10. rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu;

6.11. kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.


7. Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā, ievērojot šo noteikumu 2.pielikuma nosacījumus.

(redakcija spēkā ar 05.07.2009)Pārējās redakcijas

7.1(izslēgts no 03.10.2009)
(izslēgts no 03.10.2009)

7.2 Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.


7.3 Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 30 latu apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām (pacienta līdzmaksājumu no šo noteikumu 7.6 punktā minētajām personām var iekasēt ne vairāk kā 15 latu apmērā).
(redakcija spēkā ar 30.01.2010)Pārējās redakcijas


7.4 Šo noteikumu 7.3 punktā minēto pacienta līdzmaksājumu izlieto ar ārstniecības procesu saistīto tiešo izdevumu segšanai, nodrošinot, ka neveidojas parādsaistības par piegādātajiem ārstniecības līdzekļiem, kas nepieciešami operāciju veikšanai.


7.5 Šo noteikumu 7.3 punktā minēto pacienta līdzmaksājumu neiekasē no šo noteikumu 10.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām. Šādā gadījumā pacienta līdzmaksājumu nesedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot pacienta līdzmaksājumu, kas veikts par šo noteikumu 7.6 punktā, 10.17., 10.18. un 10.19.apakšpunktā minētajām personām.
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas


7.6 Persona pacienta iemaksu maksā 50 % apmērā no šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās pacienta iemaksas, ja atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 120 latu, bet nepārsniedz 150 latu mēnesī, un to apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.
(redakcija spēkā ar 05.06.2010)Pārējās redakcijas


8. Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 250 latu.
(redakcija spēkā ar 01.03.2009)Pārējās redakcijas


9. Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 400 latu. Izziņu par to, ka pacients kalendāra gada laikā ir samaksājis 400 latu par pacientu iemaksām, izsniedz centra teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.
(redakcija spēkā ar 21.11.2009)Pārējās redakcijas


10. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

10.1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;

10.2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

10.3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

10.4.(izslēgts no 01.03.2009)
(izslēgts no 01.03.2009)
10.5. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

10.6. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

10.7. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

10.8. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 4.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

10.9. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

10.10. personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas

10.11. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 5. un 37.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;

(redakcija spēkā ar 05.07.2009)Pārējās redakcijas

10.12. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
(redakcija spēkā ar 02.08.2008)Pārējās redakcijas

10.13. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

10.14. orgānu donori;

10.15. personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
(redakcija spēkā ar 05.07.2009)Pārējās redakcijas

10.16. I grupas invalīdi;
(redakcija spēkā ar 03.10.2009)Pārējās redakcijas

10.17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
(redakcija spēkā ar 30.01.2010)Pārējās redakcijas

10.18. atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedza 120 latu mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, un minēto faktu apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas

10.19. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.


11. Pacienta iemaksu par šo noteikumu 10.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām, pacienta iemaksu pacienta nāves gadījumā, kā arī pacienta iemaksu gadījumā, ja pārsniegts šo noteikumu 8.un 9.punktā noteiktais pacienta iemaksas apmērs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem.


11.1 Centrs no valsts budžeta līdzekļiem ārstniecības iestādēm sedz pacienta iemaksas starpību, kas veidojas starp šo noteikumu 1.pielikumā noteikto pacienta iemaksas apmēru un atsevišķām personu kategorijām vai noteiktu diagnožu ārstēšanai noteikto samazināto pacienta iemaksas apmēru.
(redakcija spēkā ar 21.11.2009)Pārējās redakcijas


11.2 Lēmumu par atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes ienākumu atbilstību šo noteikumu 7.6 punktā un 10.18.apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim, pamatojoties uz personas ienākumu deklarāciju, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu 42.pielikumam, pieņem tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimene deklarējusi savu dzīvesvietu.
(redakcija spēkā ar 26.04.2010)Pārējās redakcijas


11.3 Pašvaldības sociālais dienests izsniedz izziņu (43.pielikums) par atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes ienākumu atbilstību šo noteikumu 7.6 punktā un 10.18.apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim uz sešiem mēnešiem darbspējīgām personām un uz 12 mēnešiem, ja atsevišķi dzīvojoša persona vai visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir valsts noteiktās vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas, vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji. Par pašvaldības sociālā dienesta izziņas darbības sākuma laiku uzskatāms mēnesis, kurā pieņemts lēmums par atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes ienākumu atbilstību šo noteikumu 7.6 punktā un 10.18.apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim.
(redakcija spēkā ar 26.04.2010)Pārējās redakcijas


12. Pacienta iemaksu iekasē ārstniecības iestāde.


13. No valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz tās ārstniecības iestādes, kuras noslēgušas līgumu ar centru, kā arī šo noteikumu 24.pielikuma 5.punktā minētās valsts aģentūras un valsts pārvaldes iestādes, kuras veselības aprūpes pakalpojumus sniedz saskaņā ar nolikumu.
(redakcija spēkā ar 21.11.2009)Pārējās redakcijas

Atbilstošie nolēmumi (1)

14. No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar centru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību šajos noteikumos minētajos gadījumos), un nesedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:
(redakcija spēkā ar 21.11.2009)Pārējās redakcijas

14.1. par ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personai vecumā līdz 22 gadiem), par silantu lietošanu, par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm - pilnā apmērā;

14.2. par ambulatori veicamajām injekcijām ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi (izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un pacientiem, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju);
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.3. par pirmreizējiem medicīniski profilaktiskajiem pasākumiem, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī par obligātajām veselības pārbaudēm, ja mainās darba vides faktori;

14.4. par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila nodaļās vai specializētās slimnīcās, ārstēšanos alkohola un narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmā un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanā bērniem);
(redakcija spēkā ar 01.01.2008)Pārējās redakcijas

14.5. par abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.6.par cilmes šūnu bankas un spermas donoru bankas uzturēšanu, mākslīgo insemināciju, in vitro fertilizāciju;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.7. par tādiem pašiem vai informatīvi līdzvērtīgiem izmeklējumiem sekundārajā veselības aprūpē, kuri atkārtoti veikti mēneša laikā no dienas, kad veikts izmeklējums ar ģimenes ārsta nosūtījumu (izņemot gadījumus, ja pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību);

14.8. par seksoloģisko ārstēšanu un dzimuma maiņu;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.9. par ārstnieciskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos;

14.10. par kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem un estētiski ķirurģiskajām operācijām;

14.11. par homeopātisko ārstēšanu;

14.12. par redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi, izņemot briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph, keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze - bifokālās briļļu lēcas, albīnisms, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju - fotohromās briļļu lēcas, radzenes rētas, apduļķojumi - kosmētisko kontaktlēcu protēzes, III-IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.13. par dzirdes aparātu iegādi, izņemot dzirdes implantus bērniem;
(redakcija spēkā ar 01.01.2009)Pārējās redakcijas

14.14. par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot gadījumus, ja palīdzību sniedz psihiatriskā profila slimnīcās vai nodaļās, vai nodrošinot ambulatoro paliatīvo aprūpi bērniem, vai gadījumā, ja palīdzību sniedz multiprofesionāla komanda alkohola un narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmas ietvaros);
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

14.15. par vakcināciju (izņemot pasīvo imūnterapiju un vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas, vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību);

14.16. par profilaktiskajām un citām medicīniskajām apskatēm (izņemot šo noteikumu 5.pielikumā minētās profilaktiskās apskates);

14.17. par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu (izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodrošināšanai);

14.18. par tādu pacientu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;

14.19. par ārstniecības iestāžu sniegto sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu, ja pacients rakstiski atsakās no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pats vai trešā persona veic maksājumus par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;
(redakcija spēkā ar 05.07.2009)Pārējās redakcijas

14.20. par ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

14.21. par orgānu un audu transplantāciju, izņemot:

14.21.1. asinis un to preparātus;

14.21.2. nieres;

14.21.3. autologās un alogēnās cilmes šūnas, tai skaitā donora meklēšanu;

14.21.4. kaulus un saistaudus;

14.21.5. fasciju;

14.21.6. ādu;

14.21.7. cīpslas;

14.21.8. skrimšļaudus;

14.21.9. sirds vārstuļus;

14.21.10. radzenes;

14.21.11. aknu transplantāciju bērniem;

14.22. par speciālistu mājas vizīti, izņemot:
(redakcija spēkā ar 02.08.2008)Pārējās redakcijas

14.22.1. psihiatra mājas vizītes pie psihiatriska profila pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi;
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas

14.22.2. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

14.23. par ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:

14.23.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

14.23.2. I grupas invalīdiem;

14.23.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;

14.23.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pamatdiagnozes saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijas (turpmāk - SSK-10) kodiem: B20-B24; C00-C97; D37-D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakusdiagnozes kods visos gadījumos - Z51.5);

14.23.5. mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;

14.23.6. mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

14.23.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai;


14.23.8. personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā;

14.24. par ambulatori veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem (izņemot šo noteikumu 6.pielikumā minētos izmeklējumus, kā arī bērniem nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus, kuru nepieciešamība ir apstiprināta ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuri atbilst šo noteikumu 188.2. un 188.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, to saņemšanai citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - ES, EEZ) dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - Šveice));
(redakcija spēkā ar 26.04.2010)Pārējās redakcijas

14.25. par konsultācijām, klīniskajiem un paraklīniskajiem diagnosticējošajiem izmeklējumiem, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām. Samaksu par minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic tiesu medicīnas ekspertīzes pieprasītājs;

14.26. par medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:

14.26.1.(izslēgts no 05.07.2009)
(izslēgts no 05.07.2009)Pārējās redakcijas

14.26.2.(izslēgts no 01.01.2009)
(izslēgts no 01.01.2009)
14.26.3. ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju saskaņā ar šo noteikumu IV1 nodaļu sniedz bērniem invalīdiem, bērniem un pacientiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas, pacientiem ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti;
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

14.26.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;


14.26.5.(izslēgts no 03.10.2009)
(izslēgts no 03.10.2009)
14.26.6.(izslēgts no 03.10.2009)
(izslēgts no 03.10.2009)
14.26.7. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

14.26.8. ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa, kā arī funkcionālā speciālista konsultāciju;

14.27.(izslēgts no 01.04.2009)
(izslēgts no 01.04.2009)
14.28.(izslēgts no 01.03.2009)
(izslēgts no 01.03.2009)
14.29.(izslēgts no 01.03.2009)
(izslēgts no 01.03.2009)
14.30. par ārstēšanos sanatorijās un kūrortos;

14.31.(izslēgts no 01.01.2010)
(izslēgts no 01.01.2010)Pārējās redakcijas

14.32. par pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumiem;

14.33. par mākslas terapijas speciālista sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālās komandas sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus;
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

14.34.(izslēgts no 03.10.2009)
(izslēgts no 03.10.2009)
14.35. par sporta ārsta sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izņemot Sporta medicīnas valsts aģentūras vai tās tiesību un saistību pārņēmēja sniegtos sporta medicīnas pakalpojumus bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (ja bērni papildus pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu apguvei apmeklē sporta treniņus (nodarbības) sporta izglītības iestādēs, sporta klubos vai sporta federācijās un nepiedalās sporta sacensībās);
(redakcija spēkā ar 01.01.2010)Pārējās redakcijas

14.36. par ķirurģisko palīdzību, izņemot ambulatori sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, dienas stacionārā sniegto ķirurģisko palīdzību, neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumus, ķirurģisko palīdzību bērniem, ķirurģisko ārstēšanu iekaisīgo zarnu slimību gadījumos, hormonāli aktīvo endokrīno dziedzeru ķirurģisko ārstēšanu un ķirurģisko palīdzību šo noteikumu 22.pielikuma 2.punktā norādītajās veselības aprūpes pakalpojumu programmās (turpmāk - programma "Iezīmētie pakalpojumi")";

14.37. par veselības aprūpes pakalpojumiem traumatoloģijā un ortopēdijā, izņemot:

14.37.1. neatliekamo palīdzību traumu gadījumos;

14.37.2. traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu stacionāru ārstēšanu ar traumatologu-ortopēdu konsilija atzinumu;
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas

14.37.2.1 ambulatori veiktu traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu ārstēšanu;

14.37.3. osteomielītu, strutaino artrītu un mīksto audu iekaisumu ārstēšanu, tai skaitā mugurkaula ķirurģiju;

14.37.4. endoprotezēšanas operācijas;

14.37.5. onkoloģisko saslimšanu kaulos un mīkstajos audos ārstēšanu;

14.37.6. nerekonstruktīvas endoskopiskas operācijas (neapmaksā operācijas ar implantu pielietošanu);

14.37.7. atkārtotas mugurkaula operācijas, ja recidīvs notiek gada laikā no operācijas veikšanas brīža vai ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;

14.37.8. mugurkaula distrofiski deģeneratīvu saslimšanu ārstēšanu:

14.37.8.1. ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku;

14.37.8.2. ar progresējošu mugurkaula deformāciju ar mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinumu;

14.38. par ārējo dzimumorgānu, maksts, dzemdes kakla plastiskām operācijām, noslīdējumu korekciju, izņemot totālu dzemdes prolapsu;

14.39. par dzimumorgānu iedzimtu anomāliju korekciju, izņemot korekciju bērniem;

14.40. par konservatīvu miomektomiju, izņemot gadījumus, ja konstatēta asiņošana vai tiek traucēta blakusorgānu darbība;
(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas

14.41. par diagnostisku histeroskopiju neauglības cēloņu noteikšanai;

14.42. par urīna nesaturēšanas operācijām, ja nav veikti urodinamiskie izmeklējumi, kas apstiprina stresa vai jaukta tipa inkontinenci.

15.(izslēgts no 12.09.2007)
(izslēgts no 12.09.2007)

16. No valsts budžeta neapmaksā pakalpojumus, kas nav veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā pacienta vai tās pavadošās personas transporta un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu.


17. Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem šādām personām:

17.1. Aizsardzības ministrija:

17.1.1. pacienta iemaksas - profesionālā militārā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem, kā arī atvaļinātajiem karavīriem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizsardzības jomā ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi;

17.1.2. par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti profesionālā militārā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem, kā arī atvaļinātajiem karavīriem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, veicot medicīnisko ekspertīzi vai dispanserizāciju;

17.1.3. par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti zemessargiem veselības pārbaudes (dispanserizācijas) laikā;

17.2. Tieslietu ministrija - personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās (izņemot medikamentus tuberkulozes un HIV/AIDS ārstēšanai, kā arī HIV/AIDS pacientiem noteiktos laboratoriskos izmeklējumus, ko apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem);
(redakcija spēkā ar 28.03.2009)Pārējās redakcijas

17.3. Iekšlietu ministrija:

17.3.1. Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un izglītojamiem ar speciālajām dienesta pakāpēm- sedz pacientu iemaksas un maksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus šīm personām ir tiesības saņemt saskaņā ar iekšlietu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurus neapmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem;

17.3.2. patvēruma meklētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, - par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri nepieciešami viņu izmitināšanas laikā un vietā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir garantēti šīm personām (izņemot neatliekamo palīdzību, dzemdību palīdzību un Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus, kā arī tuberkulozes ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem). Ja šo personu veselības aprūpe ir apdrošināta, veselības aprūpes izdevumus sedz apdrošinātājs;

17.3.3. par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas ambulatori sniegti Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību un Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus, ja veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem).


18. Ja personai, kurai veselības kaitējums ir nodarīts prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma rezultātā, veselības aprūpes pakalpojumi ir sniegti par valsts budžeta līdzekļiem, centrs regresa kārtībā piedzen šos izdevumus no personas, kuru par vainīgu atzinusi kompetenta institūcija.
(redakcija spēkā ar 21.11.2009)Pārējās redakcijas

18.1(izslēgts no 19.08.2010)
(izslēgts no 19.08.2010)

43.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Izziņa
par atbilstību atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes statusam, kas tiesīga saņemt:

c pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma

c 50 % atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma

c atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību

(nevajadzīgo svītrot)

Izsniegta 20___.gada _____________ Nr.______

sociālais dienests apliecina, ka
(pilsētas/novada domes)
atsevišķi dzīvojošas personas, kuras dzīvesvietas adrese ir ___________________________ ,vai ģimenes, kuras dzīvesvietas adrese ir ___________________________ un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)
(vārds, uzvārds, personas kods)
2)
(vārds, uzvārds, personas kods)
3)
(vārds, uzvārds, personas kods)
4)
(vārds, uzvārds, personas kods)
5)
(vārds, uzvārds, personas kods)
6)
(vārds, uzvārds, personas kods)
ienākumi atbilst Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība":
c 7.6 punktā minētajam ienākumu līmenim;
c 10.18.apakšpunktā minētajam ienākumu līmenim.
(nevajadzīgo svītrot)
Izziņa derīga no 20__.gada ____.___________ līdz 20__.gada ____.___________.


(sociālā dienesta vadītāja vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

(redakcija spēkā ar 19.08.2010)Pārējās redakcijas