Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem  

2009.gada 31.martā Noteikumi Nr.279
Rīgā (prot. Nr.22 17.§)

Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās,
un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
13.panta pirmās daļas 6.punktu un
17.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi


1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. funkcionālos traucējumus, kuri personai darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam "Par valsts pensijām") dod tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

1.3. prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.


2. Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu (turpmāk - pakalpojumi) sociālās rehabilitācijas institūcijā ir tiesīgas saņemt šādas personas:

2.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (turpmāk - personas ar funkcionāliem traucējumiem), ja funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem;


2.2. likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4.pantā minētās personas;


2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas.

 

3. Ja personas funkcionālās spējas samazinās, šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, izņemot gadījumu, ja persona pakalpojumus pieprasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā. Pakalpojumus atkārtoti var saņemt 14 dienas (izņemot personas, kurām saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju (turpmāk - SSK-10) ārsta atzinumā pamatdiagnozē norādīti diagnožu kodi G35, G80-G83.9, I69.8, T90.5, T90.8-T90.9, T91-T93.9, T95-T95.9). Ja funkcionālās spējas pazeminās šo noteikumu 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajām personām, tās var saņemt pakalpojumus arī saskaņā ar šo noteikumu 4., 5., 9. un 10.punktu.

(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


4. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var saņemt reizi trijos gados, atkārtoti - ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


5. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var saņemt reizi gadā, atkārtoti - ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


6. Visām šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām personām, ja personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām personām ir tiesības saņemt pakalpojumus steidzamības kārtā, ja tos pieprasa sešu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas. Pieprasot pakalpojumus steidzamības kārtā, persona nezaudē savu reģistrācijas numuru pakalpojumu saņēmēju rindā.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


6.1 Ja persona nav ieradusies sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu saņemšanai šo noteikumu 14.1.1. un 14.1.2.apakšpunktā minētajā lēmumā norādītajā laikā, izņemot šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētos gadījumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs atsaka personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un svītro personu no pakalpojumu saņēmēju rindas.


7. Personai ir pienākums līdzdarboties pakalpojumu sniedzēja izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā, kā arī ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto kārtību.


8. Pašvaldību sociālie dienesti informē attiecīgās pašvaldības iedzīvotājus un ģimenes ārstus par iespējām saņemt pakalpojumus, kā arī par pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un kārtību.


8.1 Ja pakalpojumus piešķir bērnam, pašvaldības sociālais dienests lēmumā par pakalpojumu piešķiršanu papildus norāda šādu informāciju:

8.1 1. vai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu jāuzturas arī bērna likumiskajam pārstāvim vai personai, kas bērnu aprūpē. Šādā gadījumā norāda:

8.1 1.1. bērna likumiskā pārstāvja vai tās personas uzturēšanās finansēšanas avotu, kas bērnu aprūpē;

8.1 1.2. rakstisku apliecinājumu par gatavību segt ar uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus, ja bērna likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē, uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā paredz segt no personīgiem līdzekļiem;

8.1 2. rakstisku bērna likumiskā pārstāvja atļauju sniegt pakalpojumus bērnam, ja bērns pakalpojumu saņemšanai ieradīsies viens pats.


8.2 Bērna likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē, pakalpojumu saņem vienlaikus ar bērnu un to sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē, atbilst šo noteikumu 2.1., 2.2. vai2.3.apakšpunktā noteiktajam statusam.

 

II. Pakalpojumu sniegšana personām
ar funkcionāliem traucējumiem


9. Lai saņemtu pakalpojumus, persona:

9.1. vēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta. Ārsts sniedz atzinumu, kurā norāda šādu informāciju:

9.1.1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši SSK-10 (1.pielikums);


9.1.2. medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus;

9.1.3. saņemtās medicīniskās rehabilitācijas laiku, pirmreizējās saslimšanas diagnozes kodu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kā arī izraksta kopiju par saņemto medicīnisko rehabilitāciju;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

9.1.4. ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

9.2. iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu un šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atzinumu. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.


9.1 Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.


10. Lai persona, kas atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā, saņemtu pakalpojumus steidzamības kārtā:

10.1. personas ārstējošais ārsts novērtē personu un sniedz atzinumu, kurā iekļauj šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto informāciju, norādot, vai personai pēc medicīniskās rehabilitācijas nepieciešama sociālā rehabilitācija steidzamības kārtā;

10.2. sociālais darbinieks vai ārstējošais ārsts attiecīgās personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (2.pielikums), identificē sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, sastāda novērtējuma protokolu (3.pielikums) un pieņem lēmumu par personas atbilstību vai neatbilstību pakalpojuma saņemšanai, ja nav ievērotasšajos noteikumos minētās prasības;


10.3. ārstniecības iestāde nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētos dokumentus un 3.pielikumā minēto novērtējuma protokolu, izrakstu par saņemto medicīnisko rehabilitāciju un personas iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu. Ja persona dokumentu nosūtīšanas laikā vēl turpina ārstēties ārstniecības iestādē, izrakstu par saņemto medicīnisko rehabilitāciju aizstāj ar ārstējošā ārsta izziņu, kurā norādīta šo noteikumu 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktā minētā informācija. Izrakstu par saņemto medicīnisko rehabilitāciju persona iesniedz, iestājoties rehabilitācijas institūcijā.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


11. Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

11.1. attiecīgās personas klātbūtnē viņas dzīvesvietā (izņemot šo noteikumu 10.punktā minētos gadījumus) novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (2.pielikums), identificē sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda novērtējuma protokolu (3.pielikums), ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

11.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem un informē personu:

11.2.1. par nepieciešamību piešķirt pakalpojumus, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem. Ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 6 punktiem, lēmumā norāda pavadošo personu un ar tās uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistīto izdevumu finansēšanas avotu. Ja pavadošā persona ar uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus sedz no personīgiem līdzekļiem, lēmumam pievieno rakstisku attiecīgās personas apliecinājumu par gatavību segt minētos izdevumus;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

11.2.1.1.(izslēgts no 14.08.2010)

11.2.1.2.(izslēgts no 14.08.2010)

11.2.1.2.1.
(izslēgts no 04.04.2009)
11.2.1.2.2.
(izslēgts no 04.04.2009)
11.2.2. par personas neatbilstību pakalpojumu saņemšanai, ja:

11.2.2.1. personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe neatbilst šo noteikumu 11.2.1.apakšpunktā minētajai pakāpei;

11.2.2.2. vērtējumā atbilstoši Bartela indeksam (2.pielikums) persona 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā ir saņēmusi maksimālo punktu skaitu vai 0 punktu 2., 3. un 10.punktā;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

11.2.2.3. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumā pamatdiagnozes kods neatbilst šo noteikumu 1.pielikumam vai ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskas kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

11.2.2.4. persona atkārtoti pieprasa pakalpojumus, bet viņas funkcionālās spējas nav pazeminājušās kopš pēdējā pašvaldības sociālā dienesta vērtējuma viņas dzīvesvietā, izņemot gadījumu, ja persona pakalpojumus pieprasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

11.2.2.5. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētajām prasībām;


11.3. nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai šo noteikumu 11.2.1.apakšpunktā minēto lēmumu un novērtējuma protokolu, kā arī šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.

(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


III. Pakalpojumu sniegšana politiski
represētajām personām, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušajām personām


12. Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai:

12.1. rakstisku iesniegumu;

12.2. politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.3. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai.


13. Pašvaldības sociālais dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

13.1. reģistrē dokumentus;

13.2. pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt pakalpojumus un informē par to personu;

13.3. pieņem lēmumu atteikt pakalpojumu piešķiršanu un informē par to personu, ja:

13.3.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

13.3.2.(izslēgts no 14.08.2010)
(izslēgts no 14.08.2010)
13.3.3. ģimenes ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

13.4. nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai pieņemto lēmumu, kā arī šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


IV. Lēmums par pakalpojumu sniegšanas
uzsākšanu, pārcelšanu un izbeigšanu


14. Sociālās integrācijas valsts aģentūra:
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

14.1. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.3., 11.3. vai 13.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem, informējot personu un attiecīgo pašvaldības sociālo dienestu:

14.1.1. par pakalpojumu piešķiršanu, izsniedzot norīkojumu personai uz sociālās rehabilitācijas institūciju;

14.1.2. par pakalpojumu piešķiršanu steidzamības kārtā šo noteikumu 6.punktā noteiktajos gadījumos, izsniedzot norīkojumu personai uz sociālās rehabilitācijas institūciju;

14.1.3. par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem personai nav tiesību saņemt pakalpojumus;

14.1.4. par personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā. Persona var tikt vienlaikus uzņemta un atrasties vienā pakalpojumu saņēmēju rindā, ko atsevišķi veido atkarībā no personas statusa, pakalpojumu saņemšanas periodiskuma un paredzētā pakalpojuma ilguma;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

14.2. pieprasa dokumentu iesniedzējam trūkstošos dokumentus, ja nav iesniegti visi šo noteikumu 10.3., 11.3. vai 13.4.apakšpunktā minētie dokumenti, un pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šo noteikumu14.1.apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

 

14.1 Ja persona jau atrodas pakalpojumu saņēmēju rindā, bet ir iesniegusi iesniegumu par vēlmi mainīt pakalpojumu saņēmēja statusu atbilstoši šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktam, personai tiek saglabāts reģistrācijas numurs rindā.


15. Lai pārceltu Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumā norādīto pakalpojumu saņemšanas laiku, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā pamatotu iesniegumu ar lūgumu pārcelt pakalpojumu saņemšanas laiku, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, un pārcelšanu pamatojošus dokumentus.
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas


16. Pakalpojumu saņemšanu iespējams pārcelt šādos gadījumos:

16.1. persona pakalpojumu saņemšanai noteiktajā laikā ārstējas ārstniecības iestādē, ko apliecina ārstniecības iestādes izsniegts dokuments;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

16.2. sakarā ar pirmās pakāpes radinieka nāvi;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

16.3. ja paredzētajā pakalpojuma saņemšanas laikā persona apgūst kādu izglītības programmu.


17. Sociālās integrācijas valsts aģentūra:
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

17.1. izskata šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par:

17.1.1. pakalpojumu pārcelšanu personai vēlamā laikā saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas grafiku vai uz pirmo brīvo vietu;

17.1.2. atteikumu pārcelt pakalpojumus personai vēlamā laikā, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

17.2. informē personu un attiecīgo pašvaldības sociālo dienestu par pieņemto lēmumu.


18. Pakalpojumu sniedzējs:

18.1. izvērtē klienta vajadzības un ar pašaprūpi un mobilitāti saistīto funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un vienojas ar klientu par pakalpojuma saņemšanas apjomu un ilgumu;

18.2. pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja:

18.2.1. personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē. Pēc personas ārstēšanas ārstniecības iestādē pakalpojumu sniegšanu atsāk nekavējoties vai ārsta atzinumā par vēlamo pakalpojuma saņemšanas laiku norādītajā laikā;
(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas

18.2.2. personai pakalpojumi piešķirti, pamatojoties uz nepatiesi sniegtām ziņām;

18.2.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojumu izbeigšanu;

18.2.4. persona pakalpojumu sniedzēja telpās vai teritorijā lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā;

18.2.5. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību;

18.2.6. persona bojā pakalpojumu sniedzējas iestādes mantiskās vērtības;

18.2.7. persona neievēro vai pārkāpj šo noteikumu 7.punktā minētās prasības.

 

V. Prasības pakalpojumu sniedzējiem


19. Pakalpojumu sniedzēji nodrošina:

19.1. personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes atkārtotu novērtēšanu;

19.2. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu (norāda nepieciešamo pakalpojuma veidu un apjomu) un īstenošanu, sniedzot:

19.2.1. profesionāla sociālā darbinieka pakalpojumus;

19.2.2. profesionāla psihologa pakalpojumus;

19.2.3. fizioterapeita pakalpojumus;

19.2.4. ergoterapeita pakalpojumus;

19.3. ārsta un medicīnas māsas pakalpojumus;

19.4. pirmo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;

19.5. ģimenes (ārstējošā) ārsta noteiktās medikamentozās terapijas kursa kontroli;

19.6. personas veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;

19.7. inventāru un telpas, kas aprīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par prasībām veselības aprūpes un sociālās aprūpes institūcijām noteiktajām prasībām:

19.7.1. telpas personu uzņemšanai;

19.7.2. telpas personu izmitināšanai;

19.7.3. sanitārās telpas, kas aprīkotas atbilstoši higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijās;

19.7.4. ēdamzāle;

19.7.5. fizioterapijas kabinets un zāle;

19.7.6. ergoterapijas kabinets;

19.7.7. sociālā darbinieka kabinets:

19.7.8. psihologa kabinets;

19.7.9. fizikālās terapijas kabinets;

19.7.10. hidroterapijas kabinets;

19.7.11. ārsta kabinets;

19.7.12. medicīnas māsas kabinets;

19.8. atpūtas un sporta nodarbību iespējas;

19.9. darba aizsardzības, vides drošības, vides pieejamības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu.


20. Pakalpojumu sniedzēji pēc pakalpojumu kursa pabeigšanas rakstiski nosūta personas ģimenes (ārstējošajam) ārstam un attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam informāciju par personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes izmaiņām un ieteikumus, lai saglabātu vai uzlabotu attiecīgo līmeni.


VI. Noslēguma jautājums


21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1067 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 210.nr.; 2005, 80.nr.; 2006, 86.nr.).

 


Ministru prezidents,
bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis


1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta
noteikumiem Nr.279

Slimības izraisītie funkcionālie traucējumi

Nr.
p.k. Slimību grupa, kas izraisījusi funkcionālo traucējumu Medicīniskās diagnozes kods (atbilstoši Starptautiskajai statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijai) Slimības izraisīto funkcionālo traucējumu klasifikācija
1. Nervu sistēmas slimības G20, G50-G64, G71-G72, I60-I69.8, M40-M54 Funkcionālie traucējumi atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) sadaļai "Aktivitātes un dalība" (domēni d4, d5, d6):
- pašaprūpes traucējumi;
- mobilitātes traucējumi;
- ar mājas dzīvi saistīto darbību traucējumi
2. Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem, ķirurģiskās slimības un deformācija M00-M25, M40-M54, M91-M93.9, M95.3-M96.9, M91-M96, T90.5, T90.8-T90.9, T91-T93, T95
3. Muguras smadzeņu bojājuma sekas T91.3
4. Multiplā skleroze G35
5. Bērnu cerebrālās triekas sekas (pieaugušajiem) G80-G83
6. Iedzimtas kroplības, deformācijas Q01.0-Q07.9, Q65, Q66.8, Q67.5, Q68-Q70, Q71-Q74, Q76-Q78, Q93.1-Q93.4


Labklājības ministrs U.Augulis


2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta
noteikumiem Nr.279

Bartela indekss

Nr.
p.k. Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības
atbilstoši Bartela indeksam Punkti
1. Ēšana:
1.1. nespēj pats veikt šo darbību 0
1.2. nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu) 1
1.3. neatkarīgs 2
2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):
2.1. sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru 0
2.2. pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt 1
2.3. pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība 2
2.4. neatkarīgs 3
3. Kustīgums (staigāšana vai riteņkrēsla lietošana):
3.1. nekustīgs 0
3.2. nepieciešama liela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu 1
3.3. nepieciešama neliela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu 2
3.4. neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkādas palīgierīces (piemēram, spieķi, riteņkrēslu) 3
4. Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi:
4.1. nespēj pārvietoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem (piemēram, uzbrauktuvi, liftu, kāpņu liftu) 0
4.2. nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem 1
4.3. neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai izmanto citus alternatīvus augstuma pārvarēšanas ceļus 2
5. Ģērbšanās:
5.1. atkarīgs 0
5.2. nepieciešama palīdzība, bet apmēram pusi no darbībām var veikt pats 1
5.3. neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju saitēm u.tml.) vai lieto pielāgotu apģērbu ar aizdari vai bez tās 2
6. Rūpes par izskatu:
6.1. nepieciešama palīdzība personiskajā higiēnā 0
6.2. patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus) 1
7. Vannošanās:
7.1. atkarīgs 0
7.2. neatkarīgs 1
8. Vēdera izeja:
8.1. nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma) 0
8.2. reti nesaturēšanas gadījumi 1
8.3. kontrolē izvadi (paškontrole) 2
9. Urinācija:
9.1. nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katetrizācija) 0
9.2. reti nesaturēšanas gadījumi 1
9.3. kontrolē izvadi 2
10. Tualetes lietošana:
10.1. atkarīgs 0
10.2. nepieciešama neliela palīdzība 1
10.3. neatkarīgs 2


Labklājības ministrs U.Augulis


3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta
noteikumiem Nr.279

Personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokols
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai

Vārds, uzvārds
Personas kods
Dzīvesvietas adrese
Diagnoze (atbilstoši medicīniskās diagnozes kodam)
Personas individuālais sociālās rehabilitācijas mērķis

Nr.
p.k. Darbības atbilstoši Bartela indeksam Punktu skaits* Darbības, kurās nepieciešama asistēšana
1. Ēšana
2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ)
3. Kustīgums
4. Kāpšana pa kāpnēm un citiem alternatīviem
augstuma pārvarēšanas ceļiem
5. Ģērbšanās
6. Rūpes par izskatu
7. Vannošanās
8. Vēdera izeja
9. Urinācija
10. Tualetes lietošana
Punktu skaits kopā
Indikācija pakalpojuma saņemšanai 0-19
Piezīme. * Persona, kuras spējas tabulas 2., 3. un 10.punktā novērtētas ar 0 punktiem vai kuras spējas tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā novērtētas ar maksimālo punktu skaitu, neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 ''Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem'' noteiktajām prasībām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu.

Secinājumi

Sociālais darbinieks vai ārsts
Novērtējamās personas paraksts
Datums

(redakcija spēkā ar 14.08.2010)Pārējās redakcijas