Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm  

Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

1. Noteikumi nosaka Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (turpmāk – dalībnieki) un mirušo dalībnieku ģimenēm izmaksājamā valsts sociālā pabalsta (turpmāk – pabalsts) piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Mirušā dalībnieka ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu pabalstu.

3. Pabalstu piešķir un tā izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

4.1. rakstisku iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

4.1.1. pieprasītāja vārds un uzvārds;

4.1.2. pieprasītāja personas kods;

4.1.3. pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.1.4. pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) dzīvesvietā;

4.1.5. norāde, sakarā ar ko pabalsts tiek pieprasīts (ziņas par invaliditāti vai dalībnieka nāvi);

4.1.6. mirušā dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods, ja pabalstu pieprasa persona, kurai ir tiesības uz pabalstu kā dalībnieka ģimenei;

4.1.7. mirušā dalībnieka bērna vai mazbērna vārds, uzvārds un personas kods, ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērnam vai mazbērnam līdz 18 gadu vecumam;

4.1.8. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts;

4.2. ārvalsts vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu (par katru mācību gadu), kas apliecina, ka bērns tajā mācās, ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērns, kurš ir vecāks par 18 gadiem, bet nav sasniedzis 24 gadu vecumu;

4.3. ārvalsts augstākās izglītības iestādes izziņu (par katru mācību gadu), ja pabalstu pieprasa mirušā dalībnieka bērns, kurš nav vecāks par 24 gadiem un mācās augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā.

5. Šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu26.1 pantā noteiktajā kārtībā.

6. Šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajai izziņai, ja to izsniegusi ārvalsts izglītības iestāde, jāatbilst šādām prasībām:

6.1. dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvusi izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes vai augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā;

6.2. dokumentam ir pievienots tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanas kārtību;

6.3. persona, kurai izsniegta attiecīgā izziņa, ir ievērojusi normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteikto kārtību.

7. Lai nodrošinātu pabalsta saņemšanu:

7.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisija triju darbdienu laikā pēc tam, kad ir izsniegusi pabalsta pieprasītājam atzinumu par to, ka dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanu, paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

7.2. tiesa triju darbdienu laikā pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums par apgādības fakta konstatēšanu, paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši apgādībā bijušās personas deklarētajai dzīvesvietai;

7.3. Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par personu (vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, klase vai kurss), personai sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iestādē, elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

8. Ja tiesības uz pabalstu ir vairākiem dalībnieka ģimenes locekļiem un viņi nevar vienoties, kura persona saņems pabalstu, to izšķir tiesa.

9. Pabalstu piešķir:

9.1. dalībniekam – ar invaliditātes noteikšanas dienu;

9.2. dalībnieka ģimenei – ar dalībnieka nāves dienu.

10. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā un šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu vai atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts sociālo pabalstu likuma 23. pantā noteiktajā kārtībā.

12. Pabalsta izmaksu izbeidz:

12.1. dalībniekam – beidzoties termiņam, uz kādu noteikta invaliditāte;

12.2. mirušā dalībnieka bērnam – ar dienu, kad viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, bet, ja viņš mācās vidējās izglītības iestādes vai augstākās izglītības iestādes dienas nodaļā, – ar dienu, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;

12.3. mirušā dalībnieka mazbērnam – ar dienu, kad viņš sasniedzis 18 gadu vecumu.

13. Pārdzīvojušam laulātajam pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc mēneša, kurā pārdzīvojušais laulātais noslēdz citu laulību vai kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

14. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kura mācās, pabalsta izmaksu pārtrauc:

14.1. ar 1. jūliju, ja persona mācās izlaiduma klasē vai kursos;

14.2. ar nākamo kalendāra mēnesi, ja persona mācības pārtrauc;

14.3. ar 1. oktobri, ja šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētā izziņa vai šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu līdz 15. septembrim nav iesniegta.

15. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kurai pabalsta izmaksa tika pārtraukta saskaņā ar šo noteikumu 14.1. vai 14.3. apakšpunktu, bet kura mācības turpina, pēc šo noteikumu 4.2. vai 4.3. apakšpunktā minētās izziņas vai šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi, pieskaitot neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem.

16. Citi jautājumi, kas saistīti ar pabalsta saņemšanu, pabalsta pieprasīšanas termiņiem, pabalsta pieprasītāja pienākumiem, kā arī nosacījumiem pabalsta izmaksas pārtraukšanai un pabalsta aplikšanai ar nodokļiem, noteikti Valsts sociālo pabalstu likuma 17.18.19. pantā20. panta pirmajā daļā un 22. pantā.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumus Nr. 1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2013, 159. nr.; 2014, 252. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča