Vēstule Satversmes tiesai  

Vēstules orģinālu var izlasīt uzspiežot uz PDF dokumenta ikonas

Vēstule Latvijas Republikas Satversmes tiesai
Satversmes tiesnesim A.god U.Ķina kungam.

Nr. 03/12
2011.gada 5.septembrī
Uz Nr. 1-0.5/214 no 22.08.2011
Informācija lietā Nr. 2011-12-01

Biedrības Latvijas savienība „Černobiļa” (turpmāk biedrība) valde ir iepazinusies ar Jūsu 2011. gada 22. augusta vēstuli, Latvijas Republikas Tiesībsarga pieteikumu, Latvijas Republikas Saeimas „Atbildes rakstu”. Biedrības pārstāvji netika uzaicināti un nepiedalījās likumprojekta „Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” apspriešanā sēdēs LR Saeimas sociālo un darbalietu komisijā, jo tas tika veikts sasteigti un īsā periodā 2010.gada jūnijā. Valde piekrīt, ka par vecuma pensiju piešķiršanu un pārrēķināšanas nosacījumiem ČAES seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES rezultātā cietušo personu sociālas aizsardzības likuma 8.pantā minētajiem subjektiem būtu jābūt ietvertam likumā „Par valsts pensijām,” un grozījumi būtu jāizdara likumā „Par valsts pensijām”.
Arī Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas biedrībai adresētā atbildes vēstulē tiek akcentēts, ka „likums „Par valsts pensijām” neparedz pārrēķināt vecuma pensiju personai, kurai noteikta invaliditāte” utt. sk. pielikumā, tātad tikai likums „Par valsts pensijām” ir visiem vecuma pensiju pārrēķiniem pamatlikums. 2011.gada 1.jūnijā tiekoties LR Saeimā sabiedrisko organizāciju sanāksmē, ko vadīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A.Bārča, arī viņa secināja, ka grozījumi par vecuma pensijas pārreibināšanu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem-invalīdiem, kuriem noteikta invaliditāte līdz 2000. gada 1. janvārim, ir jāizdara likumā „Par valsts pensijām”. Praktiski vairāk kā 90% ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki-invalīdi, kuriem invaliditāte ir noteikta līdz 2000.gada 1.janvārim, vecuma pensija ir noteikta kaitējuma atlīdzības (t.i.invaliditātes pensijas) apmērā un tā invalīdiem netika pārrēķināta uz 1.07.2010. gada, un tādējādi viņus nostādīja nevienlīdzīgā situācijā ar lielākai daļai gados jaunākiem invalīdiem, kuriem pensijas pārrēķins tika veikts, kā rezultātā netika ievērots ne tikai vienlīdzības princips, bet arī tiesiskās paļāvības, samērīguma un taisnīguma princips.

Biedrības valde cer uz Jūsu taisnīgu lēmumu.
Pielikumā:
1. Vēstule LR Labklājības ministrei Nr.4/2011/34 no 2011.g.4.aprīļa ar pielikumu - 2 lpp.
2. LR Labklājības ministrijas atbilde Nr.15.2-04/1190-3lpp.

Latvijas savienība „Černobiļa”
Valdes priekšsēdētājs A.Ā.Vērzemnieks