Par pensijām  

Latvijas savienības "Černobiļa" valdes priekšsēdētājs ir vērsies pie Tiesībsarga un Labklājības ministrijas rast iespēju pārrēķināt pensijas arī ČEES seku likvidatoriem, invalīdiem, kuriem vecuma pensija invaliditātes pensijas apmērā līdz 2010. gada 1. jūlijam un invaliditātes grupa piešķirta līdz 2000. gada 1. janvārim.

01.06.2011 Saeimas sarkanajā zālē Sociālo un darbalietu komisijas sēdē par šo jautājumu uzstājās Latvijas savienības "Černobiļa" valdes priekšsēdētājs A.Ā. Vērzemnieks un Talsu biedrība 'Černobiļa" valdes priekšsēdētājs A.Zorģis.

Jautājums tika aktualizēts un iekļauts likumprojektā par Valsts pensiju grozījumiem.

 

                                            LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas      

                                                           Priekšsēdētajai  Ļ.cien. A.Barčas kundzei

Rīgā, Jēkaba ielā 10/12,LV-1050

2012.g. 12.janvārī                                                         

Nr. 24

 

Biedrības Valde paplašinātajā valdes sēdē, diskusijās secinājām un ierosinam vairākus priekšlikumus sakarā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku-invalīdu pensiju jautājumu:

- pirmkārt, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri invaliditātes  pensiju ir saņēmuši  līdz 2000.g. 1. janvārim,  pēc vecuma pensijas saņemšanas pēc 2000.gada 1.janvāra būtu jasaņem  kaitējuma  atlīdzība un valsts pensija.(Likuma  III nodaļas  10.pants). VSSA  līdz  dotai dienai to nav ievērojusi, jo kaitējuma  atlīdzību šai  vecuma pensionāru grupai  pie vecuma pensijas  neizmaksā.

- otrais risinājums, ka būtu jamaina likums par valsts pensijām,  kur būtu  pants  ,ka ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, invalīdi, kuriem invaliditātes grupa piesķirta līdz 2000.gada  1. janvārim  tiek pārrēķināta  vecuma pensija pēc  formulas  P=90%VS X DZ   vadoties pēc  darba samaksas uz. 1.7.2010.g., un turpmāk tā būtu parrēķināma  pie darbspēju  zaudējuma pakāpes maiņas;

-trešais risinājums  būtu jāpapildina  ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālas aizsardzības   likuma    Pārejas noteikumu pirmais pants   ar  apakšpunktu :

               6)tiek pārrēķināta arī vecuma pensija  tiem   ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem -invalīdiem, kuriem invaliditāte un  invaliditātes pensija ir piešķirta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, un tā arī tiek pārēķināta vadoties no  šo Pārejas noteikumu   1),, 2), 3),4),5).augšminētiem apakšpunktiem. 

 

 

LATVIJAS   SAVIENĪBAS  „ČERNOBIĻA"

Valdes priekšsēdētājs-prezidents

A.Ā.Vērzemnieks

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS  SAEIMA

SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA

Reģistrācijas nr. LV 900 000 283 00 . Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811 Tālrunis: 6708 7320; 6708 7371 . Fakss: 6708 7371 • E-pasts: [email protected]

Rīgā

2012.gada 16.februārī. Nr.9/9-3-4/9-11/12

LATVIJAS SAVIENĪBAS „Černobiļa"

Valdes priekšsēdētājam-prezidentam

A.Ā. Vērzemniekam

Merķeļa 11-403, Rīga, LVI050

Sociālo un darba lietu komisija ir saņēmusi Jūsu iesniegumu. Informējam, ka Saeima ir devusi uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt un iesniegt Saeimā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām" līdz 2012.gada l. maijam.

Izsakām pateicību par vēstulē izteiktajiem priekšlikumiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām", kuri tiks ņemti vērā darbā ar iepriekšminēto likumprojektu pēc 1.maija.

Pielikumā: Labklājības ministrijas atbilde komisijai kopija uz 31apām.

 

cieņa

komisijas priekšsēdētāja

 

A.Barča

 

Lūse67087355

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331 • Tālr. 67021600 • Fakss 67276445 • E-pasts: [email protected]

 

02. 02. 2012

 

Rīga

Nr15.2-03/247

 

uz 23.12.2011 Nr.9/9-2-n/55-11-11

Saeimas Sociālo un darba lietu

komisijas priekšsēdētājai A.Barčai

Par pensijām un kaitējuma atlīdzībām Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Labklājības ministrija izskatīja Jūsu 2011.gada 23.decembra vēstuli Nr.9/9-2-n/55-11/11 par pensijām un kaitējuma atlīdzībām Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk- AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un sniedz šādu atbildi.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz 2000.gada 1.janvārim (LR Augstākās Padomes 1991.gada 15.maija lēmums „Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli"), Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, ja viņu invaliditāte saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas pēc minēto personu nāves viņu apgādājamiem, tika aprēķinātas nevis saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām", bet gan to apmērs tika pielīdzināts darbā nodarīto kaitējumu atlīdzību apmēriem, proti, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto mēneša vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā strādājošajiem un personas darbspēju zaudējuma pakāpi. Tā kā šo pensiju aprēķinā tika ņemta vērā iepriekšējā ceturkšņa vidējā darba samaksa valsts sektorā, tad to apmērs bija augstāks par atbilstoši likumam „Par valsts pensijām" piešķirto invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas apmēriem.

Lai sakārtotu vienotā sistēmā dažādos tiesību aktos noteiktās sociālās garantijas šai personu grupai un pilnveidotu tiesību aktu sistēmu, 2000.gada 1.janvārī stājās spēkā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums {turpmāk - likums). Saskaņā ar šo likumu, sākot ar 2000.gada 1.janvāri piešķirtās invaliditātes pensijas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, ja viņu invaliditāte saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu, kā arī apgādnieka zaudējuma pensijas, kas tiek piešķirtas pēc minēto personu nāves viņu apgādājamiem, tiek aprēķinātas saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām", proti, tāpat kā invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas vispārējā gadījumā. Vienlaicīgi ar pensiju šīs personas var saņemt kaitējuma atlīdzību.

Lai aizsargātu to personu tiesiskās intereses, kurām invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensija kaitējuma atlīdzības apmērā bija piešķirta līdz likuma spēkā stāšanās brīdim {01.01.2000.), un nepieļautu viņiem piešķirto pensiju samazināšanos, izstrādājot likumu, tā pārejas noteikumu 1.punktā tika noteikts, ka invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, saskaņā ar šo likumu pārrēķinātas netiek, izņemot gadījumu, kad personai, kurai piešķirta invaliditātes pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, mainās darbspēju zaudējuma pakāpe vai invaliditātes smaguma pakāpe. Šādos gadījumos invaliditātes pensiju pārrēķināja pēc iepriekšējās formulas, proti, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto mēneša vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā strādājošiem par iepriekšējo ceturksni {90% apmērā) un personas darbspēju zaudējuma pakāpi.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk-VSAA) datiem, likuma izskatīšanas laikā (1999.gada jūlijā) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar minēto darbu veikšanu, izmaksājamo invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā vidējais apmērs bija Ls 80,77, savukārt, saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām" aprēķinātās invaliditātes pensijas vidējais apmērs valstī - Ls 57,70.

Pamatojoties uz Satversmes tiesas 2010.gada 2.februāra spriedumu lietā Nr.2009-46-01, ar 2010.gada 1.jūliju invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas minētajām personām bija piešķirtas pirms 2000.gada 1.janvāra (t.i., pirms likuma spēkā stāšanās) un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, tika pārrēķinātas, ņemot vērā mēneša vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā strādājošajiem par 2010.gada I ceturksni un personas darbspēju zaudējuma pakāpi. Šis pārrēķins neskāra tās personas, kurām jau bija piešķirta vecuma pensija, jo minētā likuma norma neattiecas uz vecuma pensijas saņēmējiem.

Invaliditātes pensijas tiek piešķirtas un izmaksātas tikai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanas, t.i., darbspējīgā vecumā, ko vispārējā gadījumā prezumē, ka tas ir līdz 62 gadu vecumam. Sasniedzot pensionēšanās vecumu, invaliditātes pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija. Lai pēc vecuma pensijas piešķiršanas personai ar invaliditāti nesamazinātos iepriekš saņemto sociālo garantiju apmērs, saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 19.punktu piešķirtā vecuma pensija invaliditātes laikā nedrīkst būt mazāka par invaliditātes pensiju, kas saņemta līdz vecuma pensijas piešķiršanas brīdim. Tādējādi, sasniedzot pensionēšanās vecumu, arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem invaliditātes pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija, kas tiek noteikta saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām" normām, t.i., ņemot vērā personas apdrošināšanas (darba) stāžu, personas kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijas apdrošināšanai u.c. faktorus. Ja aprēķinātā vecuma pensija ir mazāka par invaliditātes pensiju, tā tiek noteikta invaliditātes pensijas apmērā. Šādos gadījumos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem invaliditāte tika noteikta līdz 2000.gada 1.janvārim, saņem vecuma pensiju, kas ir saglabāta kaitējuma atlīdzības apmērā. Savukārt, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem invaliditāte tika noteikta pēc 2000.gada 1.janvāra, saņem vecuma pensiju, kas aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām", un arī kaitējuma atlīdzību.

Saskaņā ar likuma 10.panta pirmo daļu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, ja viņu invaliditāte saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu (vai viņu nāves gadījumā darbnespējīgiem ģimenes locekļiem), kuri saņem invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, kas aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām", ir tiesības arī uz kaitējuma atlīdzību. Tiesības uz kaitējuma atlīdzību nav Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (vai viņu nāves gadījumā darbnespējīgiem ģimenes locekļiem), kuri saņem invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, kas jau ir aprēķināta iepriekš norādītajā kaitējuma atlīdzības apmērā.

Saskaņā ar likuma 8.panta otro daļu uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību arī personai, kura saņem citas valsts invaliditātes, vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensiju (piemēram, persona saņem Krievijas militārpersonu pensiju vai Krievijas vecuma pensiju).

Papildus iepriekš minētajām sociālajām garantijām Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar invaliditāti ir tiesības arī uz valsts sociālo pabalstu (patreiz tā apmērs ir Ls 60 mēnesī).

Vienlaikus informējam, ka, izstrādājot likumu, tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija ne tikai Labklājības ministrijas speciālisti, bet arī citu ministriju un organizāciju (Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas u.c.) pārstāvji. Darba grupas sastāvā un likuma izstrādē piedalījās arī Latvijas republikāniskās savienības „Černobiļa" prezidents A.Vērzemnieks. Ar likuma projektu tika iepazīstināti Latvijas reģionālo nodaļu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku pārstāvji. Likumprojekts tika izskatīts savienības „Černobiļa" rajonu nodaļu sanāksmē. 1999.gada 4.februārī notikušajā Republikāniskās savienības „Černobiļa" rajonu nodaļu pārstāvju sanāksmē minētie priekšlikumi tika apkopoti un 1999.gada 16.februārī iesniegti Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai. Arī 2010.gadā, kad, atbilstoši Satversmes tiesā nolemtajam, tika gatavoti grozījumi likuma pārejas noteikumu 1.punktā, to izstrādes procesā ministrija cieši sadarbojās ar biedrību „Latvijas savienība „Černobiļa"". Likumprojekts 2010.gada 29.martā tika nosūtīts biedrībai izvērtēšanai, un 2010.gada 31.martā notika ministrijas un biedrības tikšanās likumprojekta apspriešanai. Biedrības izteiktie priekšlikumi un iebildumi tika ņemti vērā.

Pielikumā: VSAA sagatavotā informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri sariem invaliditātes vai vecuma pensiju (invaliditātes grupa, saņēmēju skaits, vidējie pensijas apmēri), 1 lpp.

Ar cieņu,

labklājības ministre                                                        I.Viņķele

S.Krastiņa, 67021555 1071, N/l427

 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuri saņem invaliditātes vai vecuma pensiju

2011.gada novembris

 

 

 

 

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu)

(Ls)

Pensija piešķirta līdz 1999.gada 31 .decembrim

Pensija piešķirta

no 2000.gada

1.janvāra

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais

piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu) (Ls)

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais

piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu) (Ls)

Invaliditātes pensija personām, kurām invaliditāte iestājusies Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā

2 547

191,42

1613

249,40

934

91,36

I grupas invalīdi

39

313,72

31

348,23

8

180,00

II grupas invalīdi

839

267,92

610

313,72

229

145,90

III grupas invalīdi

1669

150,12

972

205,83

697

72,41

Vecuma pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas

508

218,08

32

184,40

476

.220,34

dalībniekiem

 

 

 

 

 

 

I grupas invalīdi

7

267,82

0

0,00

7

267,82

II grupas invalīdi

114

240,87

14

190,14

100

247,97

III grupas invalīdi

238

221,05

7

186,84

231

222,09

invaliditātes grupa nav norādīta

149

193,55

11

175,54

138

194,99

2010.gada maijs

 

 

 

 

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu)

(Ls)

Pensija piešķirta līdz 1999.gada 31. decembrim

Pensija piešķirta

no 2000.gada

1.janvāra

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais

piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu) (Ls)

Pensijas

saņēmēju

skaits

Vidējais

piešķirtais

pensijas

apmērs (ar

piemaksu) (Ls)

Invaliditātes pensija personām, kurām invaliditāte iestājusies Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā

2 702

170,91

1797

210,11

905

92,97

I grupas invalīdi

47

268,67

37

299,86

10

140,41

II grupas invalīdi

883

228,21

665

255,79

216

143,31

III grupas invalīdi

1772

139,94

1 095

179,34

679

76,36

Vecuma pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

383

219,10

30

179,79

353

222,44

I grupas invalīdi

2

136,56

0

0,00

2

136,56

II grupas invalīdi

83

249,01

12

181,04

71

260,50

III grupas invalīdi

165

227,00

5

192,90

160

228,07

invaliditātes grupa nav norādīta

133

191,88

13

173,59

120

193,86