Iebraukšana Jūrmalā. Ir jaunumi!  

 

Latvijas Savienība "Černobiļa" sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi ir centusies rast iespēju Černobiļas avārijas seku likvidēšanas darbu dalībniekiem iebraukt Jūrmalas pilsētā bez maksas. Ņemot vērā fizisko personu datu aizsardzības prasības Jūrmalas pilsētas domei nav pieejas ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieku datiem. P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieku datus ir digitalizējusi un tie ir pieejami pašiem dalībniekiem vietnē www.latvija.lv. Lai iebrauktu Jūmalā bez maksas ir jāaizpilda pievienotā anketa un ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieka apliecību jāierodas Jūrmalas pilsētas domē. Autotranportam ir jābūt  ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu dalībnieka īpašumā, valdījumā vai turējumā. Pieteikuma veidlapas iebraukšnai būs pieejamas arī Latvijas savienība "Černobiļa" birojā pieņemšanas laikos. 

Pēc dokumentu iesniegšanas Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā attiecīgais apstiprinājums bezmaksas iebraukšanai tiks nosūtīts uz jūsu elektroniskā pasta adresi.

Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, pirms iebraukšanas Jūrmalas pilsētā, iesakām pārliecināties par piešķirto caurlaidi un tās derīguma termiņu!


JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: [email protected]
Jūrmalā

14.03.2019. Nr. 1.1-37/1467


Biedrībai "Latvijas savienība "Černobiļa""
[email protected]

Par iebraukšanas caurlaidēm

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) informē, ka pēc biedrības "Latvijas Savienība "Černobiļa"" iniciatīvas ir veikti grozījumi Domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - saistošie noteikumi), kas paredz atbrīvojumu no nodevas samaksas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā personām, kurām piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 34.punktu automātisko elektronisko caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē transportlīdzekļiem, kuri Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēti fizisko personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, ja šīm personām saskaņā ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" sniegto informāciju ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.
Pirms saistošo noteikumu grozījumu sagatavošanas ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" atbildīgajiem speciālistiem tika panākta vienošanās par caurlaižu reģistrēšanai nepieciešamo datu iegūšanu. Taču 2019.gada 11.martā Dome ir saņēmusi VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" atteikumu sniegt minēto informāciju un slēgt sadarbības līgumu.
Ņemot vērā minēto, Domei šobrīd nav iespējams saistošo noteikumu 34.punktā noteiktajā kārtībā automātiski reģistrēt iebraukšanas caurlaides Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētiem transportlīdzekļiem.
Tādējādi, lai šogad nodrošinātu saistošajos noteikumos paredzētā nodevas atbrīvojuma piemērošanu, caurlaides var tikt reģistrētas tikai uz pieteikuma pamata.
Līdz ar to lūdzam informēt biedrības biedrus par nepieciešamību caurlaides reģistrēšanai Domē iesniegt pieteikumu (veidlapa pielikumā), uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģinālu. Pieteikumu ir iespējams iesniegt Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 vai Raiņa ielā 110.
Minētajā pieteikumā ir iekļauta arī piekrišana personas datu apstrādei, lai turpmāk Dome varētu reģistrēt automātiskās elektroniskās caurlaides bez personas pieteikuma.
Vienlaikus Dome ierosina biedrībai "Latvijas Savienība "Černobiļa"" uz nākošo gadu apzināt tos biedrus, kuri šogad neaizpildīs pieteikumu, bet vēlēsies turpmāk saņemt automātisko iebraukšanas caurlaidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu saņemt savu biedru piekrišanas datu nodošanai Domei un to apstrādei ar mērķi piešķirt automātisko elektronisko caurlaidi.
Papildus aicinām biedrību "Latvijas Savienība "Černobiļa"" sniegt arī citus priekšlikumus efektīvākai caurlaižu administrēšanai.

Pielikumā: Pieteikuma veidlapa uz 1 lpp.

 

Izpilddirektora vietnieka p.i. (paraksts*) A.Grants
*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.